مازیار خواجیان
Maziyar Khavajian
سایر آثار این هنرمند 
[ جلیل شعاع ]