مازیار خواجیان
Maziyar Khavajian
آثار این هنرمند 
[ جلیل شعاع ]