مجید حیدری
تک قطعه‌ها 
[ مجید حیدری ], [ علی کیوانمرز ]
[ گروه تعادل ]
سایر آثار این هنرمند 
[ آرین شریعت ]
[ گروه جت پک ]