من همانم هوتن هنرمند
ایماژ
پائیز من
کوچ
گذشتن و رفتن پیوسته بهزاد عمرانی
کاسیت ها
کهن نوای نو حسین علیشاپور
جنون نو (منتخب موسیقی فیلم)
این همانی
دید
منظر فرامرز گرمرودی
مارال
لبخند آسمان هادی گروسی، حامد جلیلی، محمدحجت محبی، امید روشن بین، محمدرضا صفوی، محمدصادق طهرانی زاده، علی فانی
میان خورشیدهای همیشه فرزاد مرادی، بهزاد مرادی
یال و باد
سعدی خوانی (وشتن) محسن کرامتی، مظفر شفیعی، حمیدرضا نوربخش، علی جهاندار، علی اصغر شاه زیدی
حلقه رندان
صدای طهرون قدیم 4 مرتضی احمدی
وهم
کربلا جغرافیای یک تاریخ علی تفرشی، مریم ابراهیمی