اوج حمیدرضا قربانی
شمال و جنوب
بی گمان عشق فرشید کاشانی
سربلندان علی اصغر شاه زیدی، قاسم رفعتی، مظفر شفیعی، حسین علیشاپور، محمد معتمدی، بامداد فلاحتی، اشکان کمانگری، سروش بخشش، امیرحسین مدرس
ته خاطری اکبر رستگار
ساز تنهایی
مد و نای
بی مقدمه
از نهان تا بیکران
بیراهه راه
هلهله در باد