رضا ثقفی
ویدیو‌ها 
[ گروه فداییان قائم (عج) ]
[ رضا ثقفی ]
[ گروه فداییان قائم (عج) ]