مصطفی سلیمی
آثار این هنرمند 
[ علی روح نواز ]
[ گروه آکرووایا ]