مجین | موسیقی ما
مجین
تک قطعه‌ها 
[ نوید میرزایی ], [ مجین ]
سایر آثار این هنرمند 
[ نوید میرزایی ], [ مجین ]