سید محمد سادات اخوی
شاعر
Seyed Mohammad Sadat Akhavi
Poet
آثار این هنرمند 
[ امیرحسین مدرس ], [ حمیدرضا ترکاشوند ]
[ حجت اشرف زاده ]