خشایار درخشان
آثار این هنرمند 
[ حمید شعبان زاده ]
[ پارسا پورعلی ]
[ علی دادوند ]