فرشاد شکوری
خواننده
Farshad Shakouri
Singer
تک قطعه‌ها 
[ فرشاد شکوری ]
[ فرشاد شکوری ]
[ فرشاد شکوری ]
[ فرشاد شکوری ]
[ فرشاد شکوری ]
[ فرشاد شکوری ]
[ فرشاد شکوری ]
[ فرشاد شکوری ]
آلبوم‌ها
خواننده:
فرشاد شکوری
سال انتشار
1394