فرید مهاجرپور
آثار این هنرمند 
[ سیامک عباسی ]
[ امیر جوهریان ]