فرید مهاجرپور
آثار این هنرمند 
[ امید افخم ]
[ سیامک عباسی ]
[ امیر جوهریان ]