عمو فیتیله ها
خواننده
Amoo Fitileha
Singer
تک قطعه‌ها 
[ عمو فیتیله ها ]
[ عمو فیتیله ها ]
[ عمو فیتیله ها ]