امیر ایران نژاد
خواننده
Amir Irannejad
Singer
تک قطعه‌ها 
[ سمیر شکیبا ], [ برسا بخشی ], [ امیر ایران نژاد ]
[ ایمان حجت ]
ویدیو‌ها 
[ ایمان حجت ]
[ سمیر شکیبا ], [ برسا بخشی ], [ امیر ایران نژاد ]