عالیه محرابی
آثار این هنرمند 
[ گروه نورالثقلین یزد ]
[ حجت اشرف زاده ]