افشار ملودی
گروه موسیقی
Afshar Melody
Music Band
تک قطعه‌ها 
[ پدرام اخلاقی ]
[ افشار ملودی ]
[ پدرام اخلاقی ]
[ افشار ملودی ]
[ پدرام اخلاقی ]
[ افشار ملودی ]
[ پدرام اخلاقی ]
[ افشار ملودی ]
سایر آثار این هنرمند 
[ پدرام اخلاقی ]
[ افشار ملودی ]
[ پدرام اخلاقی ]
[ افشار ملودی ]